ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH MILLING GROUP B.V.

Vestigingsadres: Boerdijk 21 , 7844 TB, te Veenoord Bezoekadres: Boerdijk 21, 7844 TB, te Veenoord Telefoonnummer: 0653537947
E-mailadres: info@demaalspecialist.nl KvK-nummer: 64474976
Rekeningnummer: NL63RABO0147471028 Btw-identificatienummer: NL855681603B01

1. Definities

A. Fabriek: de fabriek van Gebruiker gevestigd aan de Boerdijk 21, 7844 TB, te Veenoord.
B. Gebruiker: DUTCH MILLING GROUP B.V.
C. Goederen: alle zaken en vermogensrechten – waaronder grond-, hulp- en afvalstoffen die in het Productieproces verbruikt, bewerkt of gebruikt worden, al dan niet om Producten te fabriceren – die aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld en/of verkocht en/of geleverd worden en/of waarvan de eigendom aan Gebruiker wordt overgedragen.
D. Kwaliteitseisen: de specifieke kwaliteitseisen waaraan Goederen en Producten dienen te voldoen, welke staan beschreven in de desbetreffende Overeenkomst en de eventueel daarbij behorende bijlagen.
E. Leverancier: de Wederpartij die Goederen levert aan de Gebruiker, dan wel enig andere entiteit die in opdracht van de Wederpartij Goederen levert aan de Gebruiker.
F. Materialen: alle door DUTCH MILLING GROUP B.V. te gebruiken zaken.
G. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij, inclusief deze algemene voorwaarden.
H. Partijen: Gebruiker en de Wederpartij.
I. Producten: alle door Gebruiker ter beschikking gestelde, te verkopen of verkochte zaken en alle daarbij behorende vermogensrechten, alsmede alle in het Productieproces gevormde zaken.
J. Productieproces: het proces van de verwerking van Goederen tot Producten.
K. Wederpartij: elke partij bij enige overeenkomst met Gebruiker.

2. Toepasselijkheid

2.1 In deze algemene voorwaarden worden de partijen aangeduid als ‘Gebruiker’ en ‘Wederpartij’. De Gebruiker is de gebruiker van deze algemene voorwaarden c.q. de besloten vennootschap DUTCH MILLING GROUP, statutair gevestigd te Appelscha en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 64474976. De Wederpartij is de wederpartij die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten en overeenkomsten van en met Gebruiker alsmede op de gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij of derden, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Partijen anders overeenkomen.

2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Gebruiker in het kader van een opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Gebruiker en zijn directie. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden.

3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Gebruiker gedaan, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door (order)bevestiging van Gebruiker of door feitelijke uitvoering door Gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

3.2 Alle aanduidingen in brochures, prijscouranten en offertes en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de Gebruiker.

3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Materialen en Producten. Bij onvoldoende beschikbaarheid is de Gebruiker aan de Wederpartij nooit enige schadevergoeding verschuldigd.

4. Inkoop van Goederen en leveranties aan Gebruiker
Dit artikel ziet op de inkoop van Goederen door Gebruiker en de levering van Goederen door de Wederpartij aan de Gebruiker.

4.1 Goederen dienen door de Wederpartij bij de Fabriek te worden geleverd op werkdagen, tussen 07:00 en 17:00, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Het laden, het transporteren en het lossen van Goederen geschiedt door de Leverancier voor rekening en risico van de Wederpartij. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de voorschriften welke gelden op het terrein van de Fabriek. De Leverancier dient bij het lossen van de Goederen de (mondelinge) instructies van Gebruiker te allen tijde op te volgen.

4.3 Bij de af te leveren Goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van de Gebruiker vermeld te zijn, alsmede itemnummer(s), aantal en omschrijving(en).

4.4 De Goederen worden slechts geacht feitelijk te zijn geleverd, indien door Gebruiker voor ontvangst is getekend.

4.5 De Leverancier zorgt ervoor dat de Goederen behoorlijk verpakt, op zodanige wijze beveiligd en indien Leverancier voor het vervoer zorg draagt, zodanig vervoerd worden, dat zij bij transport de plaats van aflevering in goede staat bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Leverancier is verantwoordelijk voor naleving door hem en door of namens hem gecontracteerde vervoerders van nationale, internationale en/of supranationale voorschriften inzake verpakking, veiligheid en vervoer. Op Gebruiker zijn eerste verzoek zal Leverancier voor eigen rekening en

risico het door Leverancier gebruikte verpakkingsmateriaal terugnemen en op een verantwoorde wijze afvoeren.

4.7. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, dienen leveringen met bekwame spoed te worden gedaan.

4.8 Goederen, geleverd aan Gebruiker vooruitlopend op het leveringsschema, alsmede levering van slechts een gedeelte van de ingevolge het leveringsschema te leveren Goederen, behoeven door Gebruiker niet te worden geaccepteerd. De betreffende Goederen kunnen aan de Wederpartij op zijn kosten en voor zijn risico worden teruggezonden. Worden de Goederen geaccepteerd door Gebruiker, dan is de Wederpartij aan Gebruiker een vergoeding verschuldigd voor de opslagkosten.

4.9. De Wederpartij dient de Gebruiker onverwijld schriftelijk te informeren ter zake van iedere omstandigheid die een vertraging in de levering kan veroorzaken. In een dergelijk geval is de Wederpartij verplicht al het mogelijke te doen om zijn verplichtingen na te komen, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de Gebruiker de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst te ontbinden en de Wederpartij aansprakelijk te stellen.

4.10.
a. De Wederpartij garandeert dat de geleverde Goederen voldoen aan alle toegezegde en overeengekomen eigenschappen. Zijn Kwaliteitseisen overeengekomen, dan mogen de geleverde Goederen daarvan op geen enkele wijze afwijken.
b. De Wederpartij garandeert dat de Goederen vrij zijn van ontwerpfouten, compleet en geschikt zijn voor het in de door Gebruiker verstrekte gegevens aangegeven bedrijfsdoel en gebruik, en geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, zulks ook ten aanzien van voornoemd bedrijfsdoel en gebruik, en dat Wederpartij eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten dan wel over voldoende rechten beschikt om de Goederen over te kunnen dragen, vrij van verplichtingen jegens derden.
c. De Wederpartij garandeert dat de geleverde Goederen voldoen aan de wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen van het land van bestemming en dat alle van overheidswege vereiste goedkeuringsdocumenten zijn verkregen, dat de Goederen voldoen aan de eisen van de binnen de betreffende branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, en dat de Goederen voorzien zullen zijn van de waarmerken die vereist zijn om deze in bedrijf te nemen en dat deze, voor zover noodzakelijk voor de gezondheid of veiligheid van personen of eigendommen, voorzien zijn van de noodzakelijke duidelijke instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen.

4.11.
a. Goederen zijn gebrekkig indien deze niet de eigenschappen bezitten die Gebruiker op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. In ieder geval worden als gebrekkig aangemerkt de Goederen die afwijken van de garanties genoemd in artikel 4.10.
b. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die gebrekkige Goederen op welke wijze dan ook veroorzaken. De Wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst en andere indirecte schade. Geringe afwijkingen aan de geleverde Goederen kunnen het Productieproces verstoren, schade toebrengen aan de Fabriek en de Producten, dan wel tot schade leiden bij derden die deze Producten gebruiken of verbruiken. Derhalve is de Wederpartij ook aansprakelijk voor geringe afwijkingen aan de geleverde Goederen.
c. De Wederpartij vrijwaart de Gebruiker tegen alle aanspraken van derden in verband met handelingen of nalatigheden van, of niet nakomen van verplichtingen (waaronder mede begrepen de in artikel 4.10. genoemde garanties) jegens Gebruiker door de Wederpartij of door deze bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, en in verband met enige inbreuk of beweerde inbreuk op industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van derden door (het gebruik van) de Goederen.

d. Een geringe afwijking in de zin van dit lid is in ieder geval iedere afwijking die tot schade leidt of kan leiden, waaronder mede wordt verstaan schade bij derden en verstoringen in het Productieproces.

5. Verkoop en levering van Producten door Gebruiker
Dit artikel ziet op de verkoop en de levering van Producten door de Gebruiker aan de Wederpartij.

5.1. Gebruiker gaat alleen tot levering van Producten over indien het volledige aankoopbedrag, inclusief alle eventueel bijkomende kosten, door haar is ontvangen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.2. Gebruiker zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden doch kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Na ontbinding conform dit lid zal Gebruiker het aankoopbedrag dat de Wederpartij reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.3.
a. Aflevering van Producten geschiedt ter plaatse van de Fabriek, tenzij Partijen een andere plaats voor de nakoming hebben aangewezen.
b. Worden de bestelde Producten bij de Fabriek afgehaald, dan dient zulks te geschieden op een door Partijen afgesproken tijdstip dan wel binnen een door Partijen overeengekomen termijn. Bij gebreke aan een afgesproken tijdstip, dienen de Producten op werkdagen, tussen 07:00 en 17:00, te worden afgehaald door de Wederpartij. Komt de Wederpartij de Producten niet afhalen binnen de afgesproken termijn, dan is de Wederpartij aan Gebruiker een vergoeding verschuldigd voor de opslagkosten. Na verloop van drie maanden nadat de afhaaltermijn is overschreden staat het de Gebruiker vrij naar eigen inzicht over de niet afgehaalde Producten te beschikken. De Producten komen voor risico van de Wederpartij vanaf het moment dat de koopovereenkomst bindend tot stand is gekomen.
c. Zijn Partijen overeengekomen dat aflevering geschiedt ter plaatse waar de Wederpartij zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bij gebreke daarvan, zijn woonplaats heeft, dan rust het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten tot het moment van aflevering bij de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de Wederpartij in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering moet medewerken. Gebruiker kan voor de bezorging van Producten derden inschakelen. In dat geval berust het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten tot het moment van aflevering aan de vervoerder bij de Gebruiker.
d. Onder ‘risico’ in de zin van dit artikel wordt verstaan dat de Wederpartij de koopprijs verschuldigd blijft, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van Producten door een oorzaak die niet aan de Gebruiker kan worden toegerekend.
e. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van Producten is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn.

5.4. Indien de Wederpartij enige verplichting uit de Overeenkomst jegens Gebruiker niet nakomt (dan wel indien gegronde vrees bestaat dat een dergelijke niet-nakoming zal plaatsvinden) is Gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd de Producten terug te nemen. De Wederpartij machtigt Gebruiker (dan wel een door Gebruiker aangewezen derde) de plaatsen te betreden waar deze Producten zich bevinden en deze Producten onder zich te nemen, en verplicht zich voorts alle medewerking te verlenen aan de afgifte van de Producten.

5.5. Het is de Wederpartij niet toegestaan om keur- en waarmerken, merktekens of andere teksten op de Producten te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Het is de Wederpartij evenmin toegestaan om jegens derden enige beweringen of toezeggingen te doen omtrent de Producten die niet overeenstemmen met toezeggingen of beweringen door of namens de Gebruiker gedaan. De Wederpartij die Producten levert aan derden, dient alle eventueel bijgeleverde instructies, waarschuwingen, keurmerken, veiligheidsvoorschriften, documenten en overige relevante informatie onverkort aan die derden te doen toekomen. Bij niet nakoming van het bepaalde in dit lid, is de Wederpartij aan Gebruiker een per direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per overtreding, onverminderd het recht van Gebruiker op schadevergoeding ter zake.

6. Productie en bewerking
Dit artikel ziet op de bewerking, in de ruimste zin van het woord, van Materialen door Gebruiker en het Productieproces (de verwerking van Goederen tot Producten).

6.1. Gebruiker blijft eigenaar van alle in opdracht van de Wederpartij gefabriceerde Producten, zolang de Wederpartij nog niet alle vorderingen van Gebruiker ter zake enige tussen Partijen gesloten Overeenkomst heeft voldaan.

6.2. Alle in het Productieproces gevormde Producten vormt Gebruiker uitsluitend voor zichzelf, Gebruiker valt dan ook vanaf het ontstaan als eigenaresse aan te merken, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

6.3. De bewerking van Materialen en Goederen in opdracht van de Wederpartij geschiedt overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen Kwaliteitseisen. Bij gebreke aan Kwaliteitseisen ten aanzien van bepaalde eigenschappen geldt dat geringe afwijkingen aan de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij komen. Een geringe afwijking in de zin van dit lid is iedere afwijking die het doel, de bestemming, het gebruik of verbruik van de Producten niet onredelijk bezwaart of onmogelijk maakt.

7. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn steeds in euro’s en exclusief omzetbelasting, meerwerk, transportkosten, milieutoeslag en andere kosten, zoals van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de Producten eigendom van Gebruiker.

7.2. Gebruiker is gerechtigd om kosten ter zake van het aanvragen, verkrijgen of behouden van vergunningen en overige rechten welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst inclusief verschuldigde precariokosten, verbeurde boetes en overige kosten afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening te brengen.

7.3. Indien op verzoek van de Wederpartij, of indien Gebruiker daartoe anderszins genoodzaakt is, van de normale werktijden van Gebruiker moet worden afgeweken, is Gebruiker gerechtigd de meerkosten hiervan afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening te brengen.

7.4. Eventuele transport- en verzendkosten komen voor rekening van de Wederpartij.

7.5. Prijs-, kosten- en/of andere stijgingen als gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen of andere maatregelen, alsmede kostenstijgingen, zoals stijging van de inkoopprijzen, lonen, vervoerskosten, energiekosten, die zijn ontstaan na het doen van enige aanbieding of na totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen direct en volledig vanaf het moment dat deze van toepassing zijn aan de Wederpartij

worden doorberekend, zonder dat er toestemming nodig is van de Wederpartij. Bij een verhoging van de prijzen van meer dan 15% is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.6. De prijs is gebaseerd op de wisselkoersen, accijnzen, belastingen, alsmede op de kosten van vervoer, opslag en verzekering, die gelden ten tijde van het sluiten van de verkoopovereenkomst. Ingeval van wijziging van de desbetreffende koersen, accijnzen, belastingen of kosten na datum waarop de verkoopovereenkomst is gesloten maar vóór de overeengekomen leverdatum, is Gebruiker gerechtigd de prijzen overeenkomstig aan te passen.

7.7. Ingeval een verhoging van de prijzen voor energie, grondstoffen of andere materialen die voor de vervaardiging van de door de Wederpartij bestelde Producten benodigd zijn, plaatsvindt vóór de overeengekomen leverdatum, is Gebruiker gerechtigd de prijs van de Producten overeenkomstig te verhogen, vooropgesteld dat Gebruiker veertien dagen voorafgaand aan een dergelijke verhoging de Wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stelt. De Wederpartij is gerechtigd binnen zeven dagen na ontvangst van een dergelijke aankondiging de verkoopovereenkomst te annuleren.

8. Betaling

8.1. De aankoopprijs dient te worden voldaan op de bankrekening van Gebruiker overeenkomstig de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is vermeld. Wederpartij raakt als gevolg van achterstallige betalingen eventuele incassokosten en wettelijke rente verschuldigd ten opzichte van Gebruiker.

8.2. De Wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Gebruiker te verrekenen met de door Gebruiker in rekening gebrachte bedragen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. Gebruiker heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met opeisbare bedragen die de Wederpartij uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan de Gebruiker.

8.4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal Gebruiker, nadat de Wederpartij daarvan op de hoogte is gebracht, de levering van bestelde Producten opschorten. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de levering.

8.5. Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde Producten per deellevering te factureren.

8.6. Overschrijding van een betalingstermijn door Gebruiker of niet-betaling door Gebruiker van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de Goederen geeft de Wederpartij niet het recht zijn verplichtingen op te schorten of te beëindigen.

9. Garantie

9.1. Indien door Gebruiker aan de Wederpartij garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of Producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de Wederpartij geen beroep doen op enige garantie. Onder een uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving in de zin van dit lid wordt in ieder geval niet verstaan wervende teksten of anderszins aanprijzende bewoordingen van algemene strekking op door de Gebruiker

geleverde of ter beschikking gestelde Producten, Materialen of geschriften en alle daarbij behorende documenten.

9.2. Keur- en waarmerken, Product- en inspectiecertificaten, alsmede Product- en productienormen, bieden nooit enige garantie omtrent de veiligheid en/of de verwachte resultaten en/of de algemene kwaliteit van door de Gebruiker aangeboden Producten, tenzij deze standaarden uitdrukkelijk anders vermelden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat eventuele garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen van Producten geen garanties omtrent de algemene veiligheid of generale kwaliteit van die Producten bieden.

9.3. Alle eventuele garantieverplichtingen van Gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van Producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van Producten door de Wederpartij of door de Wederpartij ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak (bijvoorbeeld brand- of waterschade), of indien de Wederpartij of een derde zonder toestemming van de Gebruiker wijzigingen in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

10. Klachten en reclames

10.1. Bij ontvangst van de Producten inspecteert de Wederpartij deze middels analyse of op andere wijze, met een zorgvuldigheid die gebruikelijk of toepasselijk is onder de omstandigheden.

10.2. De Wederpartij kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de Gebruiker daarvan niet binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld. Blijkt echter aan de geleverde Producten een eigenschap te ontbreken die deze volgens de Gebruiker bezat, dan moet de kennisgeving binnen 21 dagen na de ontdekking van een dergelijk gebrek geschieden per aangetekende brief. Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die door Gebruiker wordt veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van de Gebruiker sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet. In geval van bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van de Gebruiker is iedere aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Gebruiker wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. Wanneer om welke reden dan ook de verzekeraar van de Gebruiker geen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot tweemaal de hoogte van het factuurbedrag dat de Gebruiker aan de Wederpartij in rekening heeft gebracht voor de zaak waarin de aansprakelijkheid geldt.

11.2. De Gebruiker is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden (niet-ondergeschikten) die in opdracht van de Gebruiker werkzaamheden verrichten.

11.3. Alle aanspraken van de Wederpartij vervallen indien deze niet worden gemeld bij de Gebruiker binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, maar in elk scenario binnen een termijn van twee jaren na het versturen van de laatste declaratie in de betreffende zaak.

11.4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, indien en voor zover deze niet-nakoming voortkomt uit enige

oorzaak die redelijkerwijs niet voor haar rekening komt, waaronder onder andere, doch niet limitatief, zijn begrepen oorlog, brand, explosie, terrorisme, storm, overstroming, aardbeving, sabotage, overheidsmaatregelen, staking, gebrek aan energie, grondstoffen of transportmiddelen, machinebreuk, (opstart)problemen van de Fabriek.

11.5. Gebruiker adviseert de Wederpartij om Producten te gebruiken overeenkomstig de eventueel op de Producten geplaatste teksten en afbeeldingen, waaronder waarschuwingen en instructies, en alle daarbij behorende documenten, alsmede conform de voorschriften van zaken die bestemd zijn voor het gebruik van de Producten, en indien van toepassing de instructies van door de Wederpartij of derden ingeschakelde deskundigen.

11.6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Producten eventueel zouden kunnen toebrengen aan zaken of personen, ook niet indien het gebruik geschiedt overeenkomstig het voorgaande lid.

11.7. Indien de Wederpartij Producten verkoopt en levert aan derden, dient de Wederpartij alle relevante informatie omtrent de Producten, waaronder die genoemd in lid 5 alsmede mondeling gedane mededelingen van Gebruiker ter zake, aan die derde te doen verstrekken en toekomen. Blijft de Wederpartij daartoe in gebreke, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende schade en zal zij Gebruiker ter zake volledig vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

11.8. Gebruiker is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor enig gebrek in haar Producten indien het gebrek een gevolg is van het feit dat deze Producten geproduceerd zijn in overeenstemming met dwingende overheidsvoorschriften dan wel met door de Wederpartij gegeven voorschriften.

12. Intellectuele eigendom en geheimhouding

12.1. Het is de Wederpartij noch haar medewerkers, noch de Leverancier, noch een andere derde die in opdracht van de Wederpartij werkzaamheden verricht, toegestaan uit hoofde van enige Overeenkomst met Gebruiker of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden of productkennis van de Gebruiker, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie.

12.2. Alle door Gebruiker aan de Wederpartij verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van Gebruiker. Gebruiker behoudt daarop het auteursrecht (waaronder ook de persoonlijkheidsrechten) en het intellectueel eigendomsrecht.

12.3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om enige inbreuk te maken op octrooien, licenties, geregistreerde tekeningen, auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker.

12.4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit of van de website van Gebruiker, dan wel uit of van door Gebruiker geleverde of ter beschikking gestelde Producten, Materialen of geschriften, te verwijderen, te wijzigen of te vermenigvuldigen.

12.5. Gebruiker is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan en/of het gevolg zijn van de uitvoering de Overeenkomst.

13. Slotbepalingen
13.1. De rechtsverhouding tussen de Wederpartij en de Gebruiker wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen welke uit die rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

13.2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een groeps- en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde.

13.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Gebruiker en Wederpartij verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling (-en) zoveel mogelijk benadert.

13.4. De Wederpartij is er mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat overeenkomsten langs digitale weg kunnen worden besproken, opgesteld, beoordeeld, geaccepteerd en/ of gesloten c.q. ondertekend en dat zodoende afspraken die op deze wijze tot stand zijn gekomen als rechtsgeldig gesloten gelden tussen Gebruiker en de Wederpartij. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat Gebruiker zich het recht voorbehoudt facturen en nota’s uitsluitend in elektronische vorm aan de Wederpartij toe te zenden.